Ochrana osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a bezpečnosti byly vypracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/EU a určuje jak Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s užíváním webu https://www.beauticon.cz/ (dále jen Web), jsou využívány a chráněny.

Správcem osobních údajů je společnost DOMINANT TRADE s.r.o., IČO: 073 25 053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299181. Správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále též „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a zpracovávané v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Zpracování osobních údajů a účel zpracování osobních údajů

1.1. Náš internetový obchod shromažďuje a zpracovává různé údaje v závislosti na využívaných službách.

1.2. Správce zpracováva osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění koupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě https://www.beauticon.cz/ 

1.3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. 

1.4. Za účelem registrace, nákupu a marketingových služeb shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje, kterými se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu (jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo (dále taky jako "kontaktní údaje"), demografické údaje, údaje o pohlaví, datum narození, zemi a upřednostňovaný jazyk, údaje vzniklé na základě koupní smlouvy – nakoupené produkty, poskytnuté služby, přihlašovací údaje, přihlašovací jména (přístup ke skutečnému heslu má jen zákazník).

1.5. Poskytnutí osobních údajů je nevyhutným požadavkem pro plění kupní smlouvy a bez jejich poskytnutí nelze smlouvu uzavřít. 

2.  Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

2.1. Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas:

- sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů

- společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

- logistickým firmám za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy

- našim partnerům, ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte

- dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat

- třetím stranám; právním nebo finančním zástupcům

- veřejným orgánům

- třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky.

3.  Doba uchovávání osobních údajů

3.1. Správce uchovává osobní úaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu. 

4. Práva subjektů osobních údajů

4.1. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoli požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Kupující má právo:

- na přístup ke svým osobním údajům

- na opravu osobních údajů

- na vymazání osobních údajů

- na vznesení námitky prosti zpracování osobních údajů

- na přenositelnost osobních údajů.

4.2. Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz

4.3. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které náš internetový obchod potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo bude-li uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Zabezpečení osobních údajů

5.1. Správce údajů prohlašuje, že prijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího. 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů  a že je v celém rozsahu přijímá. Tento svůj souhlas vyjádří kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

Pravidla ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 01. listopadů 2023