Pravidla soutěže na Instagramu a Facebooku

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA INSTAGRAMU A FACEBOOKU

 

Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost DOMINANT TRADE s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ: 073 25 053 (dále jen „pořadatel soutěže“).
 2. Kontaktní e-mail: info@beauticon.cz
 3. Zprostředkovateli soutěže jsou instagramové profily: @beauticon.cz a @beauticon.sk

 

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na Instagramu a/nebo Facebooku v různých termínech v průběhu roku podle pokynů pořadatele soutěže, který zveřejní na svých profilech bližší informace týkající se rozpětí data, ve kterém jednotlivá soutěž bude probíhat, včetně podmínek soutěže. Zapojit se do soutěže je možné na profilech pořadatele: @beauticon.cz a @beauticon.sk

 

Výhra

 1. Výhra v soutěži je vždy oznámena předem, resp. je vždy zveřejněna a je součástí příspěvku, který je předmětem soutěže.

 

Soutěžící

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s aktivním Instagram nebo Facebook profilem, která splnila podmínky zapojení se do soutěže popsané v soutěžním postu. Soutěžící, kteří se do soutěže zapojili, musí mít zároveň odemčený svůj Instagram/Facebook profil, aby pořadatel soutěže mohl zkontrolovat splnění soutěžních pravidel, kterými je podmíněna výhra.
 2. Soutěžící se do soutěže může zapojit se stejným profilem i vícekrát, pokud vždy splní soutěžní podmínky.
 3. Ze soutěže jsou vyřazeni a nesmí se jí zúčastnit rodinní příslušníci, zaměstnanci či osoby blízké pořadateli soutěže.
 4. Pořadatel soutěže i její zprostředkovatelé mají právo ze soutěže vyloučit ty soutěžící, kteří nesplní podmínky soutěže, poruší podmínky soutěže nebo budou jednat v rozporu s dobrými mravy.

 

 Losování a předání výhry

 1. Pořadatel soutěže ve spolupráci s jejím zprostředkovatelem v předem stanoveném termínu uvedeném v soutěžním příspěvku vylosuje výherce (počet výherců určí vždy pořadatel v soutěžním postu), kteří získají výhru uvedenou v části „Výhra“. Losování proběhne na profilu zprostředkovatele @beauticon.cz a/nebo @beauticon.sk, přičemž výsledky budou uvedeny na profilu zprostředkovatele @beauticon.cz a/nebo @beauticon.sk.
 2. Výherci soutěže po vylosování zašlou jejímu zprostředkovateli své osobní údaje (jméno a příjmení, adresu místa určeného k zaslání výhry, telefonní číslo a e-mailovou adresu pro potřeby kurýrní společnosti). V případě, že se výherce neozve zprostředkovateli do 1 týdne od vylosování, výherce ztrácí na výhru nárok. Výhra bude výhercům zaslána kurýrní přepravou Zásilkovna/Packeta na náklady pořadatele.

 

Zpracování osobních údajů

 1. Pořadatel tímto poskytuje soutěžícímu jako subjektu údajů (pro účely tohoto článku pouze „dotčená osoba“) informace, které souvisejí se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona 110/2018 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v účinném znění (dále jen „Zák. č. 110/2018 Sb.) Osobní údaje dotyčné osoby, tzn. osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, resp. název Instagram/Facebook účtu a v případě vítěze i jeho doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo budou zpracovávány na základě právního titulu, kterým je plnění práv a povinností vyplývajících z veřejného příslibu Pořadatele ve smyslu §2884 a nasl. Občanského zákoníku v souladu s čl. Čl. 1 písm. b) GDPR, na stránce Ochrana osobních údajů jehož prostřednictvím budou zpracovávány osobní údaje dotčené osoby pořadatelem a to za účelem účasti dotčené osoby v soutěži.
 2. Soutěžící zapojením se do soutěže vyslovují svůj souhlas s tím, že zprostředkovatelé soutěže zveřejní na Instagramu/Facebooku prostřednictvím profilů @beauticon.cz a/nebo @beauticon.sk v rámci této soutěže jména výherců, pod kterými jsou výherci registrováni na Instagramu a/nebo na Facebooku.

 

 Jiná ustanovení

 1. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána ani řízena Instagramem ani Facebookem a sociální síť Instagram ani Facebook s ní nemá žádný vztah. Soutěžící zapojením se do soutěže berou na vědomí a souhlasí s tím, že Instagram ani Facebook nemá vůči soutěžícím žádné závazky.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky soutěže nebo soutěž prodloužit či předčasně ukončit. Změna soutěžních podmínek bude vhodným způsobem zveřejněna.
 3. Pořadatel ani zprostředkovatel soutěže nejsou zodpovědní za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky ani za případné problémy s funkčností sociální sítě Instagram a Facebook.
 4. Pořadatel má právo vymazat komentář zveřejněný při soutěžním Instagram / Facebook příspěvku, který obsahuje jakákoli nevhodná vyjádření, která jsou v rozporu s dobrými mravy, s obecně akceptovanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo taková, která by snižovala lidskou důstojnost, obsahovala jinak nevhodný obsah, zda byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo by poškozovaly dobré jméno pořadatele.
 5. Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

 

Pravidla soutěže na Instagramu a Facebooku nabývají platnosti dne 01.12.2023

 

Žádná položka